Pomiary odbiorcze instalacji elektrycznych

Zgodnie z prawem budowlanym pomiary należy wykonywać okresowo co 5 lat. Wykonujemy je z należytą starannością i gwarancją wykonania usługi.

Nasze pomiary obejmują:

 • Pomiary ochronne:
  • Pomiary impedancji pętli zwarcia
  • Pomiary rezystancji izolacji
  • Pomiary rezystancji uziemień
 • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • Pomiary rezystancji izolacji
 • Pomiary wyłączników różnicowo-prądowych
 • Realizacja pomiarów termowizyjnych obiektów oraz urządzeń energetycznych

Pomiar odbiorczy instalacji elektrycznej